تماس با ما

روابط عمومی خیریه

آگاهی از شرایط همکاری با خیریه و یا پاسخ به شوالات شما بزگواران

تلفن  تماس :

09373196100

دیدار حضوری

منتظر حضور سبزتان هستیم

آدرس ما :

طرقبه، میدان امام خمینی جنب اداره پست

مشارکت های مردمی

دریافت هدایا و نذورات نقدی و غیر نقدی شما خیرین گرامی

تلفن  تماس :

05134224588